Menu strony
x
^
Header photo

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

W celu zapewnienia Państwu prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych przedstawiamy informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest – INSTYTUT GESTALT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gwarnej 2B, 30-693 Kraków, KRS: 0000565092, NIP: 6793113267, REGON: 36199272, z adresem kontaktowym e-mail: gestalt@gestalt.pl; (dalej „Instytut”).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i weryfikację prowadzonych działań. Instytut przetwarza dane osobowe w zależności od celu, w jakim zostały udostępnione przez uprawniony podmiot, zastosowanie tu mogą mieć różne sposoby zbierania, różne podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz różne okresy przechowywania danych.

Informujemy, że wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie oraz w innych celach, lecz każdorazowo wskazanych przed chwilą ich przekazania.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

 • elektronicznie (mailowo): gestalt@gestalt.pl, lub
 • korespondencyjnie: INSTYTUT GESTALT Sp. z o.o., ul. Gwarna 2B, 30-693 Kraków.

Jeżeli dokonali Państwo u nas zakupu produktu/towaru lub usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej „instytutgestalt.pl”, Administratorem Państwa danych osobowych może być także podmiot zewnętrzny, niezależny od Instytutu, a będący właścicielem danej platformy pośredniczącej w przekazywaniu nam płatności za zamówiony produkt/towar lub usługę. Informujemy, że Instytut nie odpowiada za przetwarzanie danych po stronie partnera biznesowego. Wszelkie uwagi i roszczenia odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez partnera biznesowego powinny być kierowane wyłącznie do niego.

Zbieranie danych osobowych

Prawo do ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych praw obywateli Unii Europejskiej (zob. art.  8  ust.  1  Karty  praw  podstawowych  Unii  Europejskiej oraz art.  16  ust.  1  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej). Postęp  techniczny oraz globalizacja  nieustannie przynoszą  nowe  wyzwania  w  dziedzinie  ochrony  prawa danych osobowych. W związku z tym Instytut Gestalt bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich posiadanych danych.

Pragniemy Państwa poinformować, że wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych osobowych. Ponadto regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową „instytutgestalt.pl” mogą nam powierzyć swoje dane osobowe:

 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej,
 • w wiadomości wysłanej nam na czacie podczas trwania transmisji live (z uwagi na bezpieczeństwo danych stanowczo niezalecany sposób),
 • poprzez wypełnienie zgłoszenia do naszego Newslettera,
 • w wiadomości email na naszą skrzynkę pocztową,
 • poprzez formularze udostępnione przez naszych partnerów biznesowych, lub
 • w jakikolwiek inny sposób kontaktując się z nami.

Klient podaje nam oraz naszym partnerom biznesowym swoje dane osobowe dobrowolnie, akceptując tym samym fakt przetwarzania przez nas tych danych osobowych. Prosimy zatem o przemyślane i roztropne udostępnianie danych.

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób informacji zaliczających się do szczególnych kategorii danych osobowych, czyli takich jak np.: informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. Mimo że samo udostępnienie wymienionych danych będzie oznaczało dla nas wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, informujemy, że podane dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte, jak tylko zostaną zauważone.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Udostępnione dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla których zostały nam przekazane, zgodnie z informacją poniżej:

 1. Podjęcie działań zmierzających do realizacji zamówienia lub zawarcia i realizacji umowy:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – W celu kontaktu z pracownikami/współpracownikami w związku z podejmowaniem czynności dotyczących zawarcia/realizacji umowy lub realizacji zlecenia.
 1. Wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających, w szczególności, ale nie wyłącznie, z:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np.: w celu wystawiania faktur za realizację usług, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej); oraz w celu realizacji obowiązków związanych z zawarciem umów i realizacją zleconych zadań; także w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem.
 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – Przetwarzanie danych w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
 1. Odpowiedź na kierowane do nas zapytania, w tym na wszelkie zapytania ofertowe:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – W celu podtrzymywania dobrych relacji z obecnymi lub potencjalnymi klientami lub kontrahentami, podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umów, pozyskiwania klientów, wyjaśniania wątpliwości i udzielania wszelkich informacji osobom kierującym do nas zapytania.
 1. Osoba sama wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Marketing

O ile nie wskazano inaczej, Administrator może wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z danym Klientem, aby przekazać informacje o działalności Instytutu, usługach, wydarzeniach, oraz o innych informacjach, które mogą zainteresować Klientów (chodzi tu także o Newsletter). Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z takiej możliwości, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej.

Informujemy, że nie zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej ani nie gromadzimy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych, ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich. W przypadku, gdy informacje takie mogą zostać podane innym podmiotom niż Instytut, Klient musi najpierw wyrazić na to zgodę.

W ramach standardowych procesów, Instytut nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które miałyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na naszych Klientów. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych stoi dla nas zawsze na pierwszym miejscu!

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Zgodnie z naszą polityką, poza naszymi partnerami biznesowymi, uczestniczącymi w realizacji danego zamówienia, nie udostępniamy również Państwa danych osobowych innym podmiotom trzecim dla celów niemarketingowych, chyba że jest to wymagane przez prawo lub uprzednio wyraźnie zaakceptowane przez Klienta. W takich przypadkach przewidujemy dodatkowe (opcjonalne) postanowienia, a co za tym idzie mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów poufności i bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne ze względów, dla których zostały zebrane, zgodnie z wymogami prawa, lub dopóki Klient nie zażąda usunięcia tych danych.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane przez cały czas trwania relacji, której dotyczą, przez okresy wskazane w odpowiednich ustawach i nie dłużej niż przez 10 lat po ustaniu nawiązanej relacji lub zakończeniu wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zamówienia lub zawartej umowy, przy czym po 5 latach dane te zostają przeniesione do archiwum z dostępem tylko dla osób szczegółowo upoważnionych i przechowywane są w celach dowodowych przez kolejne 5 lat.

Podanie danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Tym samym niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia/umowy.

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania)) usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie – nie ma to jednak wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w takim przypadku, jeżeli nie będą istniały uzasadnione podstawy lub dane te nie będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przestaniemy je przetwarzać.

W przypadku chęci realizacji wymienionych praw, bądź wniesienia skargi, skontaktuj się z nami pod adresem email: gestalt@gestalt.pl

Informujemy, że przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o plikach cookies

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze Użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Użytkownik ma również możliwość usunięcia wybranych plików cookies lub używania trybu prywatnego przeglądarki, tak aby pliki były automatycznie usuwane po zakończeniu sesji.

Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe” pliki cookiespozostają w przeglądarce wyłącznie do zakończenia sesji, np. są usuwane po zamknięciu przeglądarki;
 • Trwałe” plikicookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte w ustawieniach przeglądarki);
 • Analityczne” pliki cookieszbierają informacje o tym, jak odwiedzający używają strony, m.in. błędy strony czy przeglądane podstrony. Dane te są zbierane anonimowo, tj. dane sesje nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem serwisu i nie pozwalają na jego identyfikację. Ich celem jest dostarczenie informacji, które pozwolą na poprawienie działania serwisu;
 • Funkcjonalne” pliki cookies pozwalają przeglądarce na zapamiętanie preferencji odwiedzającego, mogą dotyczyć takich rzeczy jak personalizacja treści, zmiany wyglądu czy zaakceptowana zgoda RODO.

Nasza strona internetowa może wykorzystywać wymienione powyżej rodzaje cookies. Informujemy, że dezaktywowanie działania plików cookies może prowadzić do niewłaściwego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Pozostałe postanowienia

Każda osoba zgłaszająca zastrzeżenie co do ochrony danych osobowych zostanie poinformowana o rozwiązaniu swojej sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni roboczych (reklamacje).

Z oczywistych względów Instytut nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zaniedbania, uchybienia lub nieprzestrzeganie prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez swoich partnerów biznesowych. Możemy jednak zagwarantować, że każdą taką wiadomość potraktujemy poważnie i odpowiemy na nią. Wszelkie wiadomości dotyczące nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych zostaną przez nas przekazane do ich adresatów.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszej Polityki prywatności oraz Regulaminu!

Kontakt

Wszelkie pytania, sugestie oraz naruszenia w sprawie Polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres email: gestalt@gestalt.pl