Menu strony
x
^
Header photo
Praca z osobami uwikłanymi w przemoc w podejściu Gestalt
15-17 marca 2018, Instytut Gestalt w Krakowie, ul. Gwarna 2b

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy jak i stosującymi przemoc w rodzinie – psychologów, psychoterapeutów, asystentów rodziny, pedagogów, pracowników socjalnych oraz kuratorów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje i poszerzyć świadomość siebie w kontakcie z klientem uwikłanym w przemoc.

Program szkolenia oraz kwalifikacje kadry są zgodne z wytycznymi MPiPS. Ze względu na specyfikę program szkolenia uwzględnia zarówno prawne jak i psychologiczne aspekty pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz stosującymi przemoc. W efekcie szkolenia uczestnicy zwiększą swoja wiedzą na temat sytuacji osób uwikłanych w przemoc, dynamiki interakcji zachodzących w rodzinie oraz rozpoznawania przemocy i zasad interwencji .

Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje w zakresie oddziaływań terapeutycznych i interdyscyplinarnego podejścia w pracy .Praca na materiale osobistym pozwoli zwiększy świadomość własnych zasobów i ograniczeń w kontakcie z klientem. Szkolenie będzie miało charakter pracy warsztatowej w ujęciu psychoterapii gestalt .

Czas trwania szkolenia:  25 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie odbiorców z zawartymi w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego Kodeksie karnym wykonawczym, a także ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozwiązaniami
  prawnymi pozwalającymi na zatrzymanie przemocy w rodzinie. Zapoznanie odbiorców z pojęciem „przemocy w rodzinie”, przepisami Kodeksu karnego penalizującymi przestępstwa na szkodę osób najbliższych oraz katalogiem kar i środków karnych grożących za te przestępstwa, a także sposobami oddzielenia sprawcy od osób doznających przemocy. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do udzielenia pomocy ofierze przemocy oraz oddziaływania na sprawcę. Zasady przekazywania informacji zdobytych w trakcie pracy
  organom ścigania. Regulacja tajemnicy zawodowej psychologa na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Wyłączenie tajemnicy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia klienta lub innych osób.
  Sposoby zwalniania psychologa z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym. Zakres tajemnicy zawodowej psychologa w postępowaniu cywilnym. Zalecenia dla psychologów w razie pracy z osobą doświadczająca przemocy w rodzinie bądź jej sprawcą. Przybliżenie zagadnień w oparciu o przypadki z codziennej praktyki.
 • Kwestie definicyjne. Sytuacja osób w rodzinie z problemem przemocy- dynamika interakcji. Analiza sytuacji psychologicznej i życiowej  osób uwikłanych w przemoc, cykle przemocy .Problemy psychologiczne osób doznających przemocy (stres  pourazowy, wyuczona bezradność, zjawisko prania mózgu)- rozpoznawanie oraz wskazówki postępowania dla interwentów
 • Zasady pierwszego kontaktu z osoba uwikłana w przemoc w rodzinie wraz z diagnozą sytuacji i potrzeb osób doznających przemocy. Analiza osobistych doświadczeń oraz przekonań związanych z przemocą .

ORGANIZACJA KURSU: 25h

 • 15.03.2018  15.00 – 19.00
 • 16.03.2018 9.00 – 19.00
 • 17.03.2018 9.00 – 19.00
 • Przerwy obiadowe 13.00 -15.00

Prowadzący:

 • Edyta Duszczak – psychoterapeutka i trenerka. Ukończyła 4-letni całościowy kurs z zakresu psychoterapii Gestalt – Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat Specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie(nr.117) nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie .Koordynuje i tworzy
  programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest Dyrektorką Specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i zastępcą przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.Prowadzi szkolenia dla służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Adam Grochoła – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (14 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012. Prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracuje m. in. z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Fundacją Rozwoju Demokracji
  Lokalnej oraz Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Koszt

Pierwsze tak świadome doświadczenie w moim życiu. Razem z innymi kobietami odkryłam swoje miejsce, zobaczyłam własny potencjał.

Agata

Bezcenne doświadczenie osobiste, czas skupiony na uważnym eksplorowaniu siebie i innych, by lepiej być ze sobą i innymi w życiu codziennym.

Marta

Staż Gestalt umożliwił mi swój rozwój osobisty; grupa oraz prowadzący zajęcia wspierali mnie w poznawaniu siebie i podejmowaniu decyzji w zgodzie ze sobą.

Iza

Staż był początkiem mojej zawodowej ścieżki, utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę dalej rozwijać swoje umiejętności jako psychoterapeutka w tym nurcie.

Alicja

Dla mnie warsztat niezwykle cenny, w atmosferze szacunku i akceptacji, daje poczucie i możliwość bezpiecznej pracy nad sobą.

Ewa